คลินิกพืช

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี จัดให้มีจุดบริการคลินิกพืช และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดให้บริการคลีนิคพืช โดยมีหน้าที่ จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาศัตรูพืช ให้คำปรึกษา แนะนำ รวมทั้งให้บริการปัจจัยควบคุมศัตรูพืชแก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ณ ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี

จุดบริการคลินิกพืช เปิดให้บริการในวัน และเวลาราชการ

ตารางเวรเจ้าหน้าที่ให้บริการคลินิกพืช 
เดือนกุมภาพันธ์ 2566
ตารางเวรเจ้าหน้าที่ให้บริการคลินิกพืช 
เดือนมกราคม 2566