รายการหลัก

รายงานการประชุม

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี

 

ศูนย์บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรี

แนะนำสำนักงาน

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้การกำกับดูแลของสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2544 ตั้งอยู่เลขที่ 2 หมู่ที่ 12 บ้านดอนห้วยราบ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โทร. 035-481127 โทรสาร 035-481126

ภายในศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ประกอบด้วย อาคารอำนวยการ อาคารฝึกอบรม อาคารหอพัก อาคารพักรับประทานอาหาร และนันทนาการ โรงเรือนผลิตพืชอาหารตัวห้ำ ตัวเบียน โรงเรือนผลิตขยายตัวห้ำ โรงเรือนผลิตขยายตัวเบียน โรงเรือนผลิตขยายเชื้อราที่เป็นประโยชน์ รวมถึงอาคารบ้านพักข้าราชการและลูกจ้าง

 

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการสนับสนุนจาก ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา และท่านปราโมทย์ รักษาราษฎร์ อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดหาที่ดินที่ราชพัสดุหมู่ที่ ๒ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อก่อสร้างศูนย์จำนวน 100 ไร่ และได้รับบริจาคจากท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ท่านนพดล มาตรศรี อีกจำนวน 94 ไร่ ร่วมทั้งสิ้น 194 ไร่ ในส่วนของกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการในปี 2544 อนุมัติวงเงินทั้งสิ้น 54 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารฝึกอบรม อาคารโรงอาหารและนันทนาการ และอาคารหอพักในปี 2545 อนุมัติวงเงิน 38,120,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคาร ผลิตขยายศัตรูพืชธรรมชาติ และสารชีวภัณฑ์ ตลอดจนโรงผลิตพืช รวม 6 อาคาร และเริ่มเปิดทำการเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2545 เป็นต้นมา

 

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริม และพัฒนาด้านการบริหารจัดการศัตรูพืชที่ปลอดภัยและยั่งยืน”

พันธกิจ

บทบาทหน้าที่