รายการหลัก

รายงานการประชุม

เว็บลิงค์ที่เกี่ยวข้อง


 
 
 

อัตรากำลัง


ที่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
 

ข้าราชการ

 
1 นายสมคิด เฉลิมเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี
2 นายวันชัย ไพรศรีจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
3 นายสุนทร แย้มศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
4 นายวีระพงษ์ ฉ่ำมาก นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
5 นางอุไรวรรณ สัมฤทธินันท์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
6 นางสาวจีรนันท์ ไทยสุชาติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ
7 นางสาวมาลินี หนูงาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
8 นายวีรธรรม ชูใจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
9 นางสาวนิตยา ถาบุตร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

ลูกจ้างประจำ

 
1 นายสุชาติ  ถาวรศักดิ์ พนักงานผลิตทดลอง
2 นางสาวธันญ์วริน  อธิอัครศิรพร พนักงานผลิตทดลอง
3 นายสมพร  ดวงละม้าย พนักงานสถานที่
4 นางสาวสิริรัตน์  นาคพิทักษ์ พนักงานสถานที่
5 นายมนตรี  ฉมังวิภา พนักงานขับรถยนต์
 

พนักงานราชการ

 
1 นางสาวนภัสวรรณ  กระจ่างกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
2 นางสาวณัฐรดา  สามคุ้มทิม เจ้าพนักงานธุรการ